FabTrol Pro

เป็นโปรแกรม MRP ที่ใช้เก็บข้อมูลการทำงานของโรงงานดครงสร้างเหล็ก โดยมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่งาน ประมาณราคา, ประมูลงานม เก็บค่าจ้าง แรงงาน, ราคาวัตถุดิบ

สถานะงานของแบบที่ใช้ในการผลิต, เก็บข้องมูลของการเปลื่ยนแปลงต่างๆ เพื่อที่จะดูแลต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงสถานะการผลิต การส่งของ พร้อมทั้งสามารถที่

จะมีการบันทึกคุณภาพของชิ้นงานในแต่ละกระบวนการเพื่อใช้ในการสอบทานเป็นยังแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตด้วย โดยมี flow การทำงานดังนี้

โดยมีการสรุปข้อมูล ขั้นตอนในการทำงานตามวีดีโอข้างล่าง